Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

MIEJSKI KLUB HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

w Wodzisławiu Śląskim

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie „Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi”, zwany dalej Klubem, jest klubem dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i stryktury organizacyjne.

Klub działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

§2

Klub działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą władz naczelnych jest miasto jest Wodzisław Śląski.

§4

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków, Klub może zatrudniać pracowników, lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym i prawnym lub stosownym instytucjom.

§5

Klub może się łączyć a także być członkiem krajowych i międzynarodowych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

ROZDZIAŁ 2

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§6

Celem Klubu jest:

wyzwalanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw społecznych służących upowszechnianiu idei honorowego krwiodawstwa wśród społeczeństwa,

promocja zdrowego stylu życia,

pozyskiwanie nowych krwiodawców.

§7

Klub realizuje swoje cele poprzez:

tworzenie klubów w celu organizacji różnych form działania zgodnych z par. 6

rozwijanie w klubie działalności informatycznej i edukacyjnej,

organizowanie nad członkami Klubu opieki prawnej i medycznej,

opracowanie i publikowanie we własnych wydawnictwach oraz innych środkach społecznego przekazu materiałów dotyczących statutowych celów klubu,

organizowanie konferencji i seminariów na temat krwiodawstwa, jego istoty, znaczenia dla ratowania życia ludzkiego,

współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

upowszechnianie wiedzy z dziedziny krwiodawstwa,

organizowanie w klubie kursów, odczytów, dyskusji, seminariów itp.

współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

skupienie w swoich szeregach działaczy i osób społecznie związanych z działalnością w krwiodawstwie,

inspirowanie środowisk w podejmowaniu problematyki krwiodawstwa,

inne formy działalności określone uchwałami władz Klubu

§8

Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Klubu. W razie potrzeby swoje decyzje o zarejestrowaniu działalności gospodarczej podejmie Zarząd z zachowaniem wszelkich wymogów w tym zakresie określonych przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie klubu dzielą się na:

członków zwyczajnych

członków wspierających

członków honorowych

§10

Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel RP mający zdolność do czynności prawnych a także małoletni w wieku od 16 do 18 lat.

Co się tyczy małoletnich poniżej 16 roku życia, to ich należenie do Klubu następuje za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Nie mają oni jednak prawa udziału w głosowaniach na Walnych Zebraniach Członków Klubu oraz korzystania z czynnego i biernego prawa wyboru do władz Klubu.

Członkiem wspierającym Klubu może być krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna, która będzie wspierać działalność Klubu poprzez zadeklarowanie stałej pomocy finansowej lub rzeczowej, względnie innego rodzaju, objętej Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia.

§11

Członkostwo nabywa się na mocy uchwały Zarządu.

W razie decyzji odmownej przysługuje odwołanie się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§12

Członek zwyczajny Klubu:

a) ma czynne i bierne prawo wyborcze

b) ma prawo składania wniosków i uczestnictwa we wszelkich działalnościach Klubu,

c) ma obowiązek godnie uczestniczyć w działalności statutowej Klubu.

Członek wspierający Klubu:

a) ma prawo składania wniosków i uczestnictwa we wszelkiej działalności Klubu,

b) ma obowiązek godnie uczestniczyć w działalności Klubu.

§13

Członkowie Klubu zobowiązani są do:

Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.

§14

Członkostwo ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do zarządu.

Wykluczenia z członkostwa przez Zarząd wskutek:

a) nieprzestrzegania statutu i regulaminów wewnętrznych,

b) nieopłacenia składek członkowskich co najmniej przez 3 miesiące,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę utraty praw publicznych.

§15

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu z członkostwa w Klubie (pkt.2) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE KLUBU

§16

Władzami Klubu są:

A. Walne Zebranie Członków

B. Zarząd Klubu

C. Komisja Rewizyjna

§17

Kadencja władz Klubu trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym.

Ustępujący członkowie władz Klubu mogą się ubiegać o pełnienie funkcji we władzach Klubu w kolejnych kadencjach.

Za posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej przysługuje dieta. Wysokość diety ustala Walne Zgromadzenie Klubu.

Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu osobowego w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KLUBU

§18

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwane dalej Walnym Zebraniem, które zwoływane jest przez Zarząd. Z chwilą przekroczenia ogólnej liczby 200 członków Klubu wybierają oni delegatów na Walne Zgromadzenie według zasad określonych w §21 Statutu.

Walne Zebranie może być sprawozdawczo-wyborcze, zwyczajne lub nadzwyczajne.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się co 5 lat, a zwyczajne corocznie.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

Określenie głównych kierunków działalności Klubu.

Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wybór i odwołanie członków władz Klubu w tym Prezesa Klubu i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu.

Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.

Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§20

Walne Zebranie i pozostałe władze kolegialne Klubu mają prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie, w tym samym dniu po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych.

§21

Walne Zebranie w przypadku przekroczenia ogólnej liczby 200 członków Klubu staje się Walnym Zebraniem Delegatów wybranych na zebraniach Grup Członkowskich – jeden delegat przypada na 15 biorących udział w zebraniu wyborczym.

Tylko delegaci na Walne Zebranie mają czynne i bierne prawo wyborcze.

Mandat Delegat trwa do wyboru delegatów na następne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

§22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej 30 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania.

§23

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków (delegatów).

Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało wezwane.

B. ZARZĄD

§24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków (delegatów).

Zarzą składa się z trzech do siedmiu członków: Prezesa Klubu, Sekretarza, Skarbnika.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz będzie uzupełniany przez Zarząd Klubu. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§25

W przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.

§26

Do kompetencji Zarządu należy:

Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania.

Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.

Zatwierdzanie bilansu Klubu i sprawozdań finansowych.

Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

Podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku ruchomego i nieruchomego przez Stowarzyszenie.

Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

Ustalanie wysokości składek członkowskich

Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.

Dokonywanie zmian w Statucie nakazywanych przez Prawo o Stowarzyszeniach zgodnie z obowiązującą ustawą w tym zakresie.

§27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§28

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Klubu

Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.

§29

Komisja Rewizyjna powołana jest do”

a) kontroli całokształtu działalności Klubu, w szczególności zgodności jego działania z postanowieniami Statutu i uchwał Walnego Zebrania jak i Zarządu

b) kontroli gospodarki finansowej wszystkich działalności objętych Statutem Klubu

c) działania w imieniu Klubu w stosunkach cywilno-prawnych z członkami Zarządu.

Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności za okres kadencji.

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądaniem wyjaśnień.

Komisja Rewizyjna składa wnioski Walnemu Zebraniu w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.

Przedstawiciele Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania musi zapaść w jej pełnym składzie.

Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. O wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306, z 2001r. Nr 85, poz.924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

ROZDZIAŁ 5

MAJĄTEK I FUNDUSZ STOWARZYSZENIA

§30

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Na fundusze Klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy.

Zasady gospodarki finansowej ustala Zarząd.

Zarząd zgodnie z wytyczonymi,zawartymi w uchwale Walnego Zebrania ustala wysokość składek członkowskich.

Zatrudnieni pracownicy (patrz rozdział 1§4) po wydaniu uchwały przez Zarząd w miarę posiadania środków finansowych w uzasadnionych potrzebach będą mogli korzystać z samochodu prywatnego do celów służbowych za odpłatnością, tzn. ryczałtem.

Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niź w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art.3 ust3,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§31

Za zgodą Zarządu każdy członek Klubu posiadający deklarację wyjazdu w uzasadnionych szczególnie przypadkach ma prawo do korzystania a samochodu prywatnego do celów służbowych za odpłatnością, tzn, ryczałtem ustalonym przez odpowiedniego Ministra.

ROZDZIAŁ 6

ZMIANA STATUTU

§32

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub Zarząd podjętą uchwałą zgodnie z §26 pkt.9 Statutu.

Postanowienia §20 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ 7

ROZWIĄZANIE KLUBU

§33

Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną w składzie 5 członków, złożona z członków Zarządu w liczbie 2 osób oraz członków Komisji Rewizyjnej wybranych na posiedzeniu tych władz Klubu, oraz jednego spośród członków zwyczajnych Klubu.

Postanowienia §20 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.